Moomin Language School

Pedagogiikka

Moomin Language Schoolin metodi perustuu kielikylpyperiaatteeseen. Lapset oppivat uuden kielen samalla tavalla kuin he ovat oppineet äidinkielensä. Tämä tarkoittaa, että lapset altistetaan uudelle kielelle päivittäin leikin kautta ja he oppivat kieltä jokapäiväisissä tilanteissa.

Tavoitteet

Moomin Language Schoolin tavoite on kehittää lapsille vahva pohja uuteen kieleen, jotta he voivat kommunikoida ja ilmaista itseään jokapäiväisessä elämässä. Kielen oppiminen on jatkuva prosessi, joka kestää usein vuosia. Se vaatii aikaa, kärsivällisyyttä – ja tavoitteita.

Moomin Language Schoolissa lapset aloittavat kielen oppimisen substantiivien ja yksittäisten sanojen opettelulla, ja siirtyvät myöhemmin opettelemaan yksinkertaisia sanontoja ja lauseita. Kuuden kuukauden ”tutustumisen” jälkeen lapset siirtyvät opettelemaan vaikeampia lauseita. Moomin Language Schoolissa opitaan uusia loruja ja lauluja joka viikko, koska kielen rytmin oppii niiden avulla ja sanat jäävät helpommin mieleen.

Moomin Language Schoolissa oppiminen on lapsikeskeistä, hauskaa ja monipuolista. Uusi kieli jää hyvin muistiin, kun oppimista tapahtuu useassa ympäristössä: itsenäisesti oppimissovelluksessa ja muiden kanssa ryhmässä.

Oppimissovellus

Moomin Language Schoolin oppimissovellus pohjautuu pedagogiseen opetussuunnitelmaan. Sovelluksen harjoitusten avulla lapset tavoittavat erittäin laajan sanavaraston. Laajan sanavaraston myötä lapsilla on vahva pohja ja he voivat oppia helposti myös muita kieliä.

Oppimissovellus on tarkoitettu lasten yksilölliseen oppimiseen, ja jokainen lapsi etenee sovelluksessa itselleen sopivassa tahdissa. Meille on tärkeää, että lapset oppivat kielen lisäksi myös monia muita taitoja. Sovelluksen harjoitukset kehittävät kielen lisäksi esimerkiksi silmä-käsikoordinaatiota, loogista päättelykykyä, matemaattista ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, visuaalista hahmotuskykyä ja sosiaalisia taitoja.

Leikkituokiot

Moomin Language Schoolin leikkituokiot on tarkoitettu sosiaaliseen oppimiseen. Sovelluksessa opittua syvennetään leikkituokioissa. Perusideana on, että lapset oppivat yhdessä ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Vahva pohja rakentuu ja sanat jäävät mieleen paremmin, kun niitä opitaan monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä. Tarkoituksena on tukea hauskaa oppimista ja toteuttaa ”pois pulpetista” -periaatetta. On tärkeää, että lapset ovat aktiivisia ja tutkivat kielen maailmaa yhdessä ystäviensä kanssa.

Leikkituokiomme koostuvat laulamisesta, tanssimisesta, leikkimisestä, askartelusta ja pelien pelaamisesta. Alkupiiri ja tuokion lopetus pysyvät samanlaisina joka kerta – näin lapset tietävät, mitä heiltä odotetaan ja tuntevat olonsa turvalliseksi. Leikkituokioiden aikana lapset ovat aktiivisia, viestivät englanniksi, oppivat toisiltaan ja yhdessä ryhmänä.

Perusasiat ensin

On erittäin tärkeää aloittaa kielen perusteista; niiden päälle on helppo rakentaa haasteellisempaa kielenkäyttöä myöhemmin. Lasten on tärkeä tuntea olonsa turvalliseksi ja saada rohkeutta käyttää uutta kieltä. Siksi puhuminen ja puheen tuottaminen on etusijalla, ja kielioppi tulee vasta toisena. Puhumalla ja käyttämällä kieltä jokapäiväisissä tilanteissa lapset oppivat myös kielioppia.

Leikki on lapsille luonnollinen tapa oppia

Oppimisen pitää olla hauskaa ja monipuolista. Leikkiminen on lapsille luontainen tapa oppia uusia asioita, myös uutta kieltä. Uusi kieli karttuu samalla, kun rohkaisemme lasta oppimaan leikin kautta. Itsetunto kasvaa kohisten, kun lapsi kokee onnistumisia.

Digitaaliset työvälineet

Digitaalisen välineen avulla oppiminen on tutkitusti tehokasta, kun taustalla on hyvä pedagoginen suunnitelma. Digitaalisuus mahdollistaa usean aistin hyödyntämisen samanaikaisesti oppimisessa (tunto, näkö, kuulo), jolloin opitut asiat jäävät helpommin mieleen. Etenkin kielten oppimiseen digitaalisuus avaa aivan uusia ovia, sillä se mahdollistaa vieraan kielen kuuntelun ja ääntämisen harjoittelun päivittäin.

Lapset myös syntyvät digitalisoituvaan maailmaan ja oppimisen tulisi vastata lasten todellisuutta. Tänä päivänä on tärkeää opettaa lapsille, että digitaalisia laitteita voidaan käyttää opetuksessa ja osoittaa myös, että viihdepelien ja pedagogisten pelien välillä on ero. Molemmilla on aikansa ja paikkansa.

Ajankäyttö

Lapsilla on hyvin aktiivinen rooli, kun  he käyttävät digitaalisia laitteita. He myös väsyvät helposti. Moomin Language Schoolissa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että digitaaliseen oppimiseen käytetään aikaa järkevästi, ei liian vähän eikä liikaa. Kieltä opitaan pienissä paloissa päivittäin. Kun itsenäiseen oppimiseen yhdistetään sosiaaliset leikkituokiot, rakentuu vieraan kielen oppimisella vahva ja varma pohja.

Leikkituokiot yhdistettynä päivittäiseen itsenäiseen oppimiseen takaavat vahvan kielen oppimisen pohjan rakentumisen. Lapset tarvitsevat riittävästi lepoa, jotta heidän aivonsa pystyvät käsittelemään uuden tiedon rauhassa. Tällä tavalla oppimisesta tulee tehokkaampaa.

2000-luvun taidot

Uuden kielen oppimisen lisäksi lapsi kehittää Moomin Language Schoolissa laajasti nykyaikana tarvittavia taitoja. Näitä taitoja ovat mm. yhteistyö- ja kommunikointitaidot, ongelmanratkaisu, luovuus ja innovaatio, digitaalisuus, kulttuuritietoisuus ja sosiaaliset taidot. Näiden taitojen kehittymistä tuetaan monipuolisesti sekä oppimissovelluksessa että leikkituokioissa.

Kielioppi

Lasten opetellessa uutta kieltä kielioppi tulee aina toisena. On erittäin tärkeää ensin rohkaista lapsia puhumaan ja käyttämään uutta kieltä jokapäiväisessä elämässä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei Moomin Language Schoolissa harjoiteltaisi myös kielioppia! Uskomme, että paras tapa opettaa kielioppia lapsille on puhumisen ja kuuntelemisen kautta. Lapset oppivat kielioppia leikkituokioiden aikana sekä käyttäessään oppimissovellusta. Sovelluksen harjoitusten avulla lapset oppivat substantiivien, adjektiivien ja verbien eron sekä sen, että sanoja taivutetaan ja käytetään eri tavoin eri tilanteissa. Käyttämällä kieltä ja kuuntelemalla selkeää puhetta sovelluksessa varmistamme myös, että lapset oppivat käyttämään hyvää kielioppia puhutussakin kielessä. Leikkituokioiden aikana lapset kommunikoivat opettajien ja toisten lapsien kanssa ja kuulevat vierasta kieltä, kun he oppivat yhdessä ryhmänä.