Moomin Language School

Pedagogiikka

Moomin Language Schoolin metodi perustuu kielikylpyperiaatteeseen. Lapset oppivat uuden kielen samalla tavalla kuin he ovat oppineet äidinkielensä. Tämä tarkoittaa, että lapset altistetaan uudelle kielelle päivittäin leikin kautta ja he oppivat kieltä jokapäiväisissä tilanteissa.

Taustalla kielikylvyn periaatteet

Moomin Language Schoolin metodi perustuu kielikylpyperiaatteeseen. Lapset oppivat uuden kielen samalla tavalla kuin he ovat oppineet äidinkielensä. Tämä tarkoittaa, että lapset altistetaan uudelle kielelle päivittäin, ja leikin kautta he oppivat kieltä jokapäiväisissä tilanteissa. Näin kielenoppiminen on hauskaa ja monipuolista.

Moomin Language Schoolissa lapset aloittavat kielen oppimisen substantiivien ja yksittäisten sanojen opettelulla, ja siirtyvät myöhemmin opettelemaan sanontoja ja lauseita. Sanavaraston kartuttamisen lisäksi Moomin Language Schoolissa painotetaan kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa, ja rohkaistaan lasta puhumaan.  Sovelluksen avulla opitaan myös uusia loruja ja lauluja joka viikko, jotta sanat ja kielen rytmi jäävät helpommin mieleen. Vaikeustaso kasvaa lapsen taitojen karttuessa.

Digitaalisuus tehostaa oppimista

Digitaalisen välineen avulla oppiminen on tutkitusti tehokasta, kun taustalla on hyvä pedagoginen suunnitelma. Palvelussamme lapsi pääsee hyödyntämään useaa aistia samanaikaisesti (tunto, näkö, kuulo), jolloin opitut asiat jäävät helpommin mieleen. Sovelluksemme mahdollistaa myös uuden kielen kuuntelun ja ääntämisen harjoittelun.

Lapset syntyvät digitalisoituvaan maailmaan ja oppimisen tulisi vastata heidän todellisuuttaan. Tänä päivänä on tärkeää saada lapset ymmärtämään, että viihdepelien lisäksi on myös pedagogisista sisältöä ja niiden käyttötarkoitus on eri. Tulevaisuudessa digitaaliset laitteet tulevat olemaan yhä vahvemmin läsnä opetuksessa. Moomin Language School haluaa olla eturintamassa tarjoamassa lapsille laadukasta digitaalista sisältöä.

Ajankäyttö

Oppimissovellus on tarkoitettu lasten yksilölliseen oppimiseen, ja jokainen lapsi etenee sovelluksessa itselleen sopivassa tahdissa. Kieltä opitaan pienissä paloissa, vain 5-15 minuutin ajan päivittäin. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, että sovelluksen parissa vietetään aikaa sopivasti, ja näin estetään myös lapsen kuormittuminen. Oppimismetodi on yksi tehokkaimmista ja opittu jää pienissä paloissa pitkäkestoiseen muistiin.

Kielioppi

Lasten opetellessa uutta kieltä kielioppi tulee aina toisena. On erittäin tärkeää ensin rohkaista lapsia puhumaan ja käyttämään uutta kieltä jokapäiväisessä elämässä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei Moomin Language Schoolissa harjoiteltaisi myös kielioppia. Uskomme, että paras tapa opettaa kielioppia lapsille on puhumisen ja kuuntelemisen kautta. Lapset oppivat kielioppia leikkituokioiden aikana sekä käyttäessään oppimissovellusta.

Sovelluksen harjoitusten avulla lapset oppivat substantiivien, adjektiivien ja verbien eron sekä sen, että sanoja taivutetaan ja käytetään eri tavoin eri tilanteissa.  Leikkituokioiden aikana lapset kommunikoivat opettajien ja toisten lapsien kanssa ja kuulevat vierasta kieltä, kun he oppivat yhdessä ryhmänä.