Pro gradu -tutkielma: Moomin Language School tukee lapsen sisäisen motivaation kehittymistä

Moomin Language School tukee lasten sisäistä motivaatiota sekä myönteisen oppijaminäkuvan muodostumista tarjoamalla onnistumisen kokemuksia, kirjoittaa Milja Näsi.

 

Sain mahdollisuuden perehtyä luokanopettajan pro gradu -tutkielmassani Moomin Language Schooliin ja sen vaikutukseen esikouluikäisten lasten sisäiseen motivaatioon vieraan kielen oppimisessa. Seurasin neljän viikon ajan kuusivuotiaiden lasten päivittäisiä harjoittelutuokioita tabletin ääressä ja ohjasin viikoittain yhteisen leikkituokion, jossa lauloimme, pelasimme ja kokeilimme puhua vieraskielisillä sanoilla. Tässä kirjoituksessa käyn lyhyesti läpi tutkimuksessa saamiani tuloksia.

 

Motivaatiota on kahdenlaista: sisäistä ja ulkoista. Sisäinen motivaatio lähtee ihmisen omasta kiinnostuksesta ja uteliaisuudesta ja sisältää intoa, luovuutta ja yritystä. Ulkoinen motivaatio voi sisältää samoja positiivista tekemistä kuvaavia elementtejä, mutta tekeminen on muiden ihmisten odotusten, palkkioiden tai rangaistusten ohjaamaa. Oppimisen kannalta suotuisinta on itsestä lähtöisin oleva sisäinen motivaatio, joka ohjaa tutkimaan, etsimään haasteita ja oppimaan lisää. Sisäisen motivaation toteutumiseksi ihmisen on koettava tunne toimintansa itsenäisyydestä sekä omasta pätevyydestään. Myös digitaalisissa oppimisympäristöissä on tärkeää, että niiden käyttäminen tyydyttää sisäisen motivaation toteutumiseen vaadittavia tunteita. Yksi suuri etu uusien digitaalisten oppimissovellusten käytössä on niiden asettuminen pelin ja leikin maailmaan, mikä itsessään herättää lapsissa ajatuksen positiivisesta tekemisestä.

 

Itsenäisyyden ja pätevyyden tunnetta oppimissovelluksesta

Moomin Language School tukee lapsen itsenäisyyden tunnetta tarjoamalla tälle mahdollisuuden edetä digitaalisessa sovelluksessa itse sekä tehdä valintoja oman toiminnan suhteen. Lapsella on oma käyttäjäprofiilinsa, hän etenee omaan tahtiinsa itsenäisesti harjoitellen, valitsee oman Muumi -pelihahmonsa ja ajan salliessa voi käyttää sovelluksessa tarjolla olevia lisätoimintoja. Erityisen suosituksi lisäharjoitukseksi paljastui tutkimukseni aikana oman puheen nauhoitus, jota eräs lapsista kommentoikin iloisesti: ”Se oli niin kivaa, mä nauroinkin siitä!”

 

Pätevyyden tunteen tukeminen on otettu huomioon Moomin Language Schoolissa tarjoamalla lapsille sopivan tasoisia haasteita, joista selviämällä heidän ajatuksensa omasta osaamisesta vahvistuu ja sisäinen motivaatio lisääntyy. Kun ensimmäinen haaste eli sovelluksen ja kunkin päivän harjoituksen toimintaperiaatteiden ymmärtäminen on saavutettu, jatkuvaa ponnistelua vaativat viikoittain vaihtuvat uudet vieraskieliset sanat. Kokemusta omasta pätevyydestä lisäävät myös kunkin päivän suorituksesta kerättävät virtuaaliset tähdet, sillä ne kertovat lapselle tämän omasta edistymisestä positiivisella tavalla. ”Mittarit täyteen!” ja ”Yes, kolme tähtee!” ovat kaksi esimerkkiä lasten lukuisien riemukkaiden huudahdusten joukosta.

 

 

 

Turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta leikkituokioista

Sisäisen motivaation edellyttämät tunteet itsenäisyydestä ja pätevyydestä voimistuvat, kun ne toteutuvat ympäristössä, jossa lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja tuntee yhteenkuuluvuutta. Moomin Language Schoolin yhteiset viikoittaiset leikkihetket ovat siis motivaation vahvistamisen kannalta olennaisia. Näissä vuorovaikutuksellisissa tuokioissa uudet opitut sanat otetaan käyttöön muiden lasten ja ohjaavan aikuisen kanssa tutussa ympäristössä helppojen laulujen ja leikkien muodossa.

 

Aikuisen ohjaajan rooli osoittautui tutkimuksessa tärkeäksi. Opettaja, lastentarhanopettaja tai päivähoitaja päättää Moomin Language Schoolin harjoittelun olosuhteista, jotka parhaassa tapauksessa tukevat sisäisen motivaation syntymistä ja olemassaoloa. Positiivinen ja innostava asennoituminen sekä lasten digitaalisen sovelluksen käyttämiseen, että sosiaalisten leikkituokioiden ohjaamiseen on ensiarvoisen tärkeää.

 

 

Moomin Language School on toteuttanut digitaalisen sovelluksen ja sen rinnalle suunnitelman siitä, kuinka sovelluksessa opittu tieto siirtyy arkeen sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Tämä digitaalisen ja ei-digitaalisen toiminnan yhdistäminen vastaa erinomaisesti uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin, joissa painotetaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä oppimisen tukena.

 

Moomin Language School vahvistaa positiivisella tavalla lasten teknologista oppimista sekä myönteisen oppijaminäkuvan muodostumista tarjoamalla onnistumisen kokemuksia kaikille käyttäjilleen.

 

Milja Näsi on luokanopettajaopiskelija, joka tutki Moomin Language Schoolia pro gradu -tutkielmassaan syksyllä 2016. Tutkielma valmistui keväällä 2017.