Varhaiskasvatuksen digitalisaation saloja tutkimassa

Ella Peltola ja Martina Hamberg tutkivat pro gradu- tutkielmassaan varhaiskasvattajien asenteita Moomin Language Schoolia kohtaan.

 

Me graduntekijät, Ella ja Martina, ystävystyimme aikoinaan Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksella. Pääsimme kumpikin samana vuonna opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajiksi ja valmistuimme kasvatustieteen kandidaateiksi keväällä 2015. Samana vuonna jatkoimme opiskelemaan kasvatustieteen maisteriohjelmaan Tampereen yliopistolle, opintosuuntanamme koulutuksen hallinta ja koulutuspolitiikka.

 

Keväällä 2016 meille tarjoutui ajankohtainen mahdollisuus tehdä yhteistyötä Playvation Oy:n kanssa, joka tuottaa digitaalista oppimateriaalia mielenkiintoisten aihepiirien parissa. Kielten oppiminen varhaiskasvatuksessa yhdistettynä digitalisaatioon oli aiheena lähes vastustamaton ja ennennäkemättömän innovatiivinen. Niinpä aloitimme tutkimuksen Moomin Language Schoolin parissa. Uskoimme koko prosessin olevan mahtava ja antoisa kokemus kummallekin ja tätä se todella oli.

 

Ratkaiseeko asenne?

Keväällä 2018 valmistunut pro gradu -tutkielmamme on nimeltään Ratkaiseeko asenne? – varhaiskasvattajat digitaalisten oppimisympäristöjen äärellä. Otsikon mukaisesti tutkimuksemme keskittyi selvittämään varhaiskasvattajien asenteita digitaalista kielten oppimiseen kohdistuvaa oppimisympäristöä eli Moomin Language Schoolia kohtaan.

 

Tutkimus osoitti meille varhaiskasvattajien suhtautuvan pääosin myönteisesti sekä digitalisaatioon että kielten opiskeluun varhaisvuosina. Moomin Language School -oppimisympäristö nähtiin hyödyllisenä ja yhteiskunnallisesti ajankohtaisena ilmiönä sekä työkaluna, joka edistää lasten osaamista ja rohkeutta toimia aktiivisena kansalaisena nykypäivän maailmassa.

 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että lasten rohkeus puhua vierasta kieltä kasvoi ja sanavarasto karttui Moomin Language School -oppimissovelluksen käytön myötä. Varhaiskasvattajat toivoivat oppimissovelluksen käytön liittyvän aina vapaaehtoisuuteen ja sellaiseen näkökulmaan, jossa kaikki oppiminen tapahtuu leikin kautta. Tämä onnistui luontevasti sovelluksen avulla, sitä joustavasti hyödyntäen. Kasvattajat kokivat myös oppimissovelluksen Muumi-hahmot lapsia innostavina tekijöinä.

 

 

Varhaiskasvattajat kertoivat avoimesti kokemuksistaan oppimissovelluksen parissa. Antoisaa oli kuulla haastattelujen myötä varhaiskasvattajien puheenvuoroista ilmenneitä haasteita ja mahdollisuuksia liittyen oppimissovelluksen käyttöön. Alan ammattilaisten mielestä haasteet digitaalisen oppimisympäristön käyttämisen suhteen liittyivät ulkoisiin tekijöihin, kuten tablettitietokoneiden puutteeseen, heikkolaatuisiin verkkoyhteyksiin tai arjen hektisyyteen.

 

Varhaiskasvattajat näkivät teknologiakasvatuksen hyödyllisenä osana nykypäivän varhaiskasvatusta, mutta välineet digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen koettiin yhä puutteellisiksi, minkä puolestaan koettiin lisäävän työn kuormittavuutta. Siitä huolimatta tutkimushenkilöt antoivat painoarvoa lasten edulle ja oppimiselle, mikä kielii heidän ammattimaisuudestaan.

 

Henkilöstön suuri vaihtuvuus on yleistä varhaiskasvatuksessa ja tutkimushenkilöt kertoivatkin, kuinka tärkeää oli jakaa Moomin Language School -oppimisympäristön käyttämiseen liittyvää osaamista työyhteisössä ja tiimissä, jotta sovelluksen käyttäminen lapsiryhmässä olisi johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Lapset asennoituvat haastatteluissa ilmenneiden kommenttien perusteella erittäin innokkaasti oppimissovelluksen käyttämiseen ja tämä oppimisen ilo motivoi myös varhaiskasvattajia.

 

 

Digitaalisuus on nykypäivää

Pro gradu -työn tekeminen oli meille opiskelijoina hyvin monipuolinen kokemus – saimme omiin taskuihimme paljon innovatiivisia ideoita tulevaa varten. Mielenkiintoista kyllä, oman pohjakoulutuksemme aikana opettajankoulutuslaitoksella opintoihin ei sisällytetty teknologiakasvatusta eikä ylipäätään puhuttu tarpeeksi varhaiskasvatuksen digitalisaatiosta. Voimmeko olettaa kasvattajien osaavan hyödyntää teknologisia apuvälineitä lasten kanssa, jos digitaalinen maailma on heille itselleenkin vieras? Tulisiko myös nykyistä opetussuunnitelmaa muokata vastaamaan varhaiskasvatuksen nykytarpeita? Mielestämme lapsille tulee mahdollistaa tutustuminen digitaalisiin oppimisvälineisiin jo varhaisvuosina, jotta niiden käyttäminen on vaivatonta myöhemmin lasten siirtyessä oppivelvollisuuden pariin.

 

Tutkimuksemme ja yhteiskunnallisesti vallitsevan mielipiteen perusteella voitaneen sanoa, että Moomin Language School ja sen kaltaiset digitaaliset oppimisympäristöt ovat tulleet jäädäkseen varhaiskasvatuksen kentälle. Haluaisimme rohkaista kasvatuksen parissa työskenteleviä ajattelemaan avoimesti digitaalisten oppimisympäristöjen hyödynnettävyyttä ja kohtaamaan varhaiskasvatuksen digitalisaation uhat sekä mahdollisuudet lapsen tavoin, ennakkoluulottomasti ja uteliain mielin.